Sluit menu

Goedgekeurd

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en
gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Susan Berghs
BIG-registraties: 69920367225
Basisopleiding: Klinische psychologie, RU
Persoonlijk e-mailadres: susan@berghtijd.nl
AGB-code persoonlijk: 94101061

 

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Berghtijd Psychologiepraktijk
E-mailadres: info@berghtijd.nl
KvK nummer: 82900981
Website: www.berghtijd.nl
AGB-code praktijk: 94066293

 

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Behandeling van volwassenen (18 jaar en ouder) met een eetstoornis (Anorexia Nervosa, Boulimia
Nervosa of Eetbuistoornis). Ook behandeling gericht op achterliggende of co-morbide problematiek
in de vorm van angstklachten, dwangklachten, stemmingsproblemen, trauma’s en
traumagerelateerde problematiek, verslavingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek,
interpersoonlijke problemen en milde persoonlijkheidsproblematiek wordt geboden.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Angst
Eetstoornis

 

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: Susan Berghs
BIG-registratienummer: 69920367225

 

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeutenVerpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisarts/POH GGZ
GGZ Oost Brabant
GGZe
Apantha GGZ
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Op- en afschaling van de behandeling, diagnose, consultatie, medicatie
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Mijzelf binnen kantoortijden op mijn werkdagen (zie website).
De eigen huisarts
Huisartsenpost (buiten kantooruren): 0900-8861
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: De huisarts en HAP zijn vrij toegankelijk voor patiënten. Mijn praktijk kent geen 7 x 24
uur-bereikbaarheid en ik kan geen contact leggen met de crisisdienst. In crisissituaties moeten
cliënten contact opnemen met hun huisarts of huisartsenpost (na werktijden eigen huisarts).
Natuurlijk zal ik wel zo snel mogelijk reageren op (verontrustende) voicemailberichten of
emailberichten.Mocht tijdens een behandeling toch blijken dat er meer specifieke afspraken nodig
zijn, dan zal ik (in overleg met patiënt) hiervoor contact zoeken met desbetreffende partij.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

 

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.berghtijd.nl

 

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://lvvp.info/over/de-vereniging/kwaliteitsbeleid/

 

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):Mocht je ergens niet tevreden over zijn, dan is het belangrijk dit met jouw behandelaar te bespreken.
Als jouw onvrede op deze manier niet opgelost kan worden, kun je je wenden tot de onafhankelijke
klachtencommissie van de LVVP, waar Berghtijd bij aangesloten is. Dit kan middels e-mail
(LVVP@klachtencompany.nl) of telefonisch (088 2341606). Voor vragen omtrent regelgeving of
tarieven kun je terecht bij het LVVP-bureau via 030 236 43 38.

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
– Eigen huisarts/POH GGZ
– Psychologieprakijk Woudstra-Brunekreef, Karin Woudstra-Brunekreef (BIG nummer 99929095725)
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.berghtijd.nl

 

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Alle contacten (zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk) worden verzorgd door Susan Berghs.
Aanmelding bij Berghtijd psychologiepraktijk kan telefonisch of via de website. In het eerste
(telefonische) screeningscontact wordt de reden van aanmelding besproken. Indien gezamenlijk tot
de conclusie gekomen wordt dat aanmelding bij de praktijk een goed idee lijkt dan wordt gevraagd
een huisartsenverwijzing te verzorgen ((met daarin ook informatie van eventuele voorgaande
behandelingen) en een meer uitgebreide intakevragenlijst in te vullen. Vervolgens wordt een eerste
intakegesprek gepland.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

 

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Susan Berghs
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In de intervisies met het samenwerkingsverband worden indicatiestellingen besproken en getoetst.

 

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Susan Berghs
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Susan Berghs
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Samen met de patient wordt het intakeverslag, metingen en het behandelplan (patiënt ontvangt hier
ook een afschrift van) besproken. Als patiënt daar toestemming voor geeft wordt een afschrift van
het behandelplan aan de huisarts gestuurd. Tenminste om de 6 weken en aan het eind van de
behandeling wordt geëvalueerd, waarbij vragenlijsten als hulpmiddel ingezet worden. Bij afsluiting
van de behandeling wordt, met toestemming van patiënt, een afsluitende brief verstuurd aan de
huisarts. Naasten kunnen worden betrokken bij de behandeling (in bijzijn van patiënt) indien patiënt
hier toestemming voor geeft. Patiënt is op de hoogte dat de indicatiestelling en voortgang van de
behandeling mogelijk met collega’s anoniem besproken wordt.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
6 weken – 3 maanden
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Tussentijds zoals afgesproken in het behandelplan, bij evaluaties en aan het einde van de
behandeling, mondeling en middels vragenlijsten.

 

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

 

 

III. Ondertekening

 

Naam: Susan Berghs
Plaats: Eindhoven
Datum: 10-06-2021
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja