Sluit menu

Goedgekeurd

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Susan Berghs
BIG-registraties: 69920367225
Basisopleiding: Klinische psychologie, RU
Persoonlijk e-mailadres: susan@berghtijd.nl
AGB-code persoonlijk: 94101061

 

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Berghtijd Psychologiepraktijk
E-mailadres: info@berghtijd.nl
KvK nummer: 82900981
Website: www.berghtijd.nl
AGB-code praktijk: 94066293

 

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Behandeling van volwassenen (18 jaar en ouder) met een eetstoornis (Anorexia Nervosa, Boulimia
Nervosa of Eetbuistoornis). Ook behandeling gericht op achterliggende of co-morbide problematiek
in de vorm van angstklachten, dwangklachten, stemmingsproblemen, trauma’s en
traumagerelateerde problematiek, verslavingsproblematiek, zelfbeeldproblematiek,
interpersoonlijke problemen en milde persoonlijkheidsproblematiek wordt geboden.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

 

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Susan Berghs
BIG-registratienummer: 69920367225
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Susan Berghs
BIG-registratienummer: 69920367225

 

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisarts/POH GGZ
GGZ Oost Brabant
GGZe
Apantha GGZ
Catharina Ziekenhuis
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Op- en afschaling van de behandeling, diagnose, consultatie, medicatie
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Mijzelf binnen kantoortijden op mijn werkdagen (zie website)
De eigen huisarts
Huisartsenpost (buiten kantooruren): 0900-8861
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: De huisarts en HAP zijn vrij toegankelijk voor patiënten. Mijn praktijk kent geen 7 x 24
uur-bereikbaarheid en ik kan geen contact leggen met de crisisdienst. In crisissituaties moeten
cliënten contact opnemen met hun huisarts of huisartsenpost (na werktijden eigen huisarts).
Natuurlijk zal ik wel zo snel mogelijk reageren op (verontrustende) voicemailberichten of
e-mailberichten.Mocht tijdens een behandeling toch blijken dat er meer specifieke afspraken nodig
zijn, dan zal ik (in overleg met patiënt) hiervoor contact zoeken met desbetreffende partij.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
GGZ Oost Brabant, hoog specialistisch centrum voor eetstoornissen
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisie, supervisie, opleidingen

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://berghtijd.nl/aanvullende-informatie-ensupervisie/vergoedingen-tarieven/

 

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.berghtijd.nl

 

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://lvvp.info/over/de-vereniging/kwaliteitsbeleid/

 

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Mocht je ergens niet tevreden over zijn, dan is het belangrijk dit met jouw behandelaar te bespreken.
Als jouw onvrede op deze manier niet opgelost kan worden, kun je je wenden tot de onafhankelijke
klachtencommissie van de LVVP, waar Berghtijd bij aangesloten is. Dit kan middels e-mail
(LVVP@klachtencompany.nl) of telefonisch (088 2341606). Voor vragen omtrent regelgeving of
tarieven kun je terecht bij het LVVP-bureau via 030 236 43 38.
Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
– Eigen huisarts/POH GGZ
– Psychologieprakijk Woudstra-Brunekreef, Karin Woudstra-Brunekreef (BIG nummer 99929095725)
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.berghtijd.nl

 

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Alle contacten (zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk) worden verzorgd door Susan Berghs.
Aanmelding bij Berghtijd psychologiepraktijk kan telefonisch, via e-mail of via het patiëntportaal op
de website. In het eerste (telefonische) screeningscontact wordt de reden van aanmelding
besproken. Indien gezamenlijk tot de conclusie gekomen wordt dat aanmelding bij de praktijk een
goed idee lijkt dan wordt gevraagd een huisartsenverwijzing te verzorgen (met daarin ook informatie
van eventuele voorgaande behandelingen) en een meer uitgebreide intakevragenlijst in te vullen.
Vervolgens wordt een eerste intakegesprek gepland.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

 

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Samen met de patient wordt het intakeverslag, metingen en het behandelplan (patiënt ontvangt hier
ook een afschrift van) besproken. Als patiënt daar toestemming voor geeft wordt een afschrift van
het behandelplan aan de huisarts gestuurd. Tenminste om de 6 weken en aan het eind van de
behandeling wordt geëvalueerd, waarbij vragenlijsten als hulpmiddel ingezet worden. Bij afsluiting
van de behandeling wordt, met toestemming van patiënt, een afsluitende brief verstuurd aan de
huisarts. Naasten kunnen worden betrokken bij de behandeling (in bijzijn van patiënt) indien patiënt
hier toestemming voor geeft. Patiënt is op de hoogte dat de indicatiestelling en voortgang van de
behandeling mogelijk met collega’s anoniem besproken wordt.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
6 weken – 3 maanden
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Tussentijds zoals afgesproken in het behandelplan, bij evaluaties en aan het einde van de
behandeling, mondeling en middels vragenlijsten.

 

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

 

 

 

III. Ondertekening

 

Naam: Susan Berghs
Plaats: Eindhoven
Datum: 06-03-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja