Sluit menu

Goed om te weten

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Behandeling bij Psychologiepraktijk Berghtijd vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

 

Bereikbaarheid, communicatie en crisis

 

Bereikbaarheid
Je kunt een e-mail sturen (zie ook ‘Veilige communicatie’) of bellen naar telefoonnummer 06-21353976. Als ik je niet persoonlijk te woord kan staan, kun je een bericht achterlaten op mijn voicemail, graag met jouw telefoonnummer. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie binnen de openingstijden. Bekijk ook hier de contactgevens.

 

Veilige communicatie
Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor beveiligde programma’s. Als je persoonlijke informatie wilt delen, kun je gebruik maken van de onderstaande gespreksstarter of de knop ‘Stuur een beveiligd bericht’ op de pagina met contactgevens.

Gespreksstarter veilig mailen naar Berghtijd: https://app.zivver.com/l/start/8cd03e87-ab1f-4a2a-9b9b-99d030d64ec0

 

Beleid bij crisissituaties
Psychologiepraktijk Berghtijd biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Bij crisis kan er tijdens openingsdagen uiteraard contact met Susan Berghs opgenomen worden (zie hier de contactgevens), samen zullen we dan bespreken of het inschakelen van de huisarts nodig is. Binnen reguliere kantooruren kan het beste een beroep op de eigen huisarts worden gedaan. Buiten kantooruren kan in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld.

 

Waarneming
Psychologiepraktijk Berghtijd zal jou zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vakanties en afwezigheden. Mocht er voor langere tijd sprake zijn van afwezigheid, dan zal samen met jou worden gekeken naar de beste oplossing. Eventueel kan er dan sprake zijn van waarneming door een andere behandelaar.

 

Dossiervorming

 

Het dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een elektronisch  dossier aanleg. Dit betekent dat ik vanaf het moment van de aanmelding jouw gegevens hierin noteer. Het gaat hierbij om gespreksverslagen, maar ook om administratieve gegevens, zoals jouw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener ben ik verplicht om jouw identiteit vast te stellen en het burgerservicenummer (bsn) te noteren.

Ik bewaar in jouw dossier ook de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens die ik via andere zorgverleners heb gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

 

Beveiliging van je dossier
Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal jou dan ook op de hoogte stellen.

 

Bewaartermijn van je dossier
Als jouw behandeling is afgerond, wordt het dossier 20 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden. Je kunt een verzoek indienen om de termijn te verlengen of te verkorten.

 

Jouw rechten
Als patiënt heb je volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over jou worden vastgelegd in het dossier. Namens jou kan ook jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door jou schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar mijn oordeel jouw belangen zou schaden, dan hoef ik daaraan geen gehoor te geven.

Recht op inzage en afschrift
Je hebt recht om jouw dossier in te zien en je kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen één maand op jouw verzoek. Als je digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mag ik je ook digitaal een kopie van jouw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals jouw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor jouw inzagerecht (tenzij deze gegevens door jouzelf zijn verstrekt). Ik zal je daar in dat geval over informeren.

Recht op correctie of aanvulling
Als je vindt dat bepaalde gegevens in jouw dossier niet kloppen, dan kunt je mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien je dat wenst een aanvullende verklaring met jouw eigen visie in het dossier opnemen. Ik reageer binnen één maand op jouw verzoek.

Recht op vernietiging
Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) jouw gegevens uit jouw behandeldossier te laten vernietigen. Ik reageer dan binnen een maand op jouw verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan jouw verzoek te voldoen, zal ik dat aan je laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk.

Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor jouw gegevens in mijn administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren.

In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan jouw verzoek te voldoen; ik zal je dan uitleggen waarom.

 

Kwaliteitsbevordering

 

Visitatie, intervisie, supervisie
Eens in de vijf jaar vindt er in de praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in jouw dossier als je daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder jouw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit jouw identiteit blijkt.

Om de kwaliteit van de behandelingen die Berghtijd biedt hoog te houden, neem ik deel aan intervisiegroepen en volg ik regelmatig supervisietrajecten. In de intervisie en supervisie bespreek ik bijvoorbeeld indicatiestellingen of het beloop van een behandeling, dit gebeurt altijd geanonimiseerd, zodat de informatie die ik bespreek niet naar jouw identiteit te herleiden is.
Om een supervisor goed mee te kunnen laten kijken in haar professionele handelen, kun je gevraagd worden of er beeld- en geluidsopnames gemaakt mogen worden van een behandelsessie of een gedeelte van een sessie. Opnames worden uiteraard alleen gemaakt als jij hier desgevraagd toestemming voor hebt gegeven.

 

Informatieverstrekking

 

Informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer
Alleen met jouw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie ik je doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit jouw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik je opnieuw om toestemming vragen, zodat je weet welke informatie ik met welke doel deel en met wie. Als je toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken.

 

Informatie verstrekken aan de zorgverzekeraars
Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn).

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als je bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kunt je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is jouw toestemming niet vereist; ik zal je hierover wel vooraf informeren.

 

Informatie verstrekking aan derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over jouw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval jouw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met je doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar.

Als je mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als je toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor jou kan zijn.
Meer hierover kunt je lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

 

Onverhoopte klachten

 

De klachtenregeling
Bent je onverhoopt ontevreden over mij als jouw behandelaar bij psychologiepraktijk Berghtijd? Wat vervelend! Je kunt het volgende doen:

 

Stap 1: bespreek jouw onvrede met mij
Als je een klacht hebt over mij als jouw behandelaar of over de behandeling zelf, dan kun je dit in eerste instantie het beste zelf met mij bespreken. Soms is er sprake van miscommunicatie en kan een gesprek een heleboel verhelderen. Daar komt bij dat ik graag jouw onvrede hoor zodat ook ik kan leren van de situatie.

Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in
Soms is het lastig om zelf in gesprek te gaan over jouw klacht of onvrede. Of je hebt het gevoel onvoldoende gehoord te worden. Komen wij er samen niet uit, dan kunt je een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Je kunt hier als patiënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

 

Extra informatie hierover kun je hier vinden; Wat als ik ontevreden ben over de behandeling? – LVVP

 

Betalingsvoorwaarden

 

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op (gedeeltelijke) vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Voorwaarde voor (gedeeltelijke) vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een correcte verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag hooguit drie maanden liggen. Op de verwijsbrief moet vermeld staan:
– Jouw gegevens,
– Een expliciete keuze van de verwijzer voor de Generalistische Basis GGZ,
– Dat er sprake is van een DSM-stoornis of het vermoeden hiervan (zo mogelijk aangeven welke),
– De naam, functie en AGB-code van de verwijzer,
– De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk. Zie de pagina Voor verwijzers voor een format van de verwijsbrief.

 

Kosten therapiesessies en facturering
Zowel voor de intake als voor de behandelsessies hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door NZa (zie ook www.nza.nl en Vergoedingen/tarieven). Of de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar hangt af van jouw verzekeringspakket, het is goed dit bij de zorgverzekeraar na te vragen voor het intakegesprek.
Mocht je verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar ik een contract mee heb (zie Vergoedingen/tarieven), dan worden de behandelkosten door mij rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. De kosten worden 100% door de zorgverzekeraar vergoed, minus het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico. Ben jij bij een andere zorgverzekeraar verzekerd, dan zal ik aan het einde van elke maand een factuur met de behandelkosten naar jou direct mailen. Jij bent dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur en het indienen hiervan bij jouw zorgverzekeraar.

 

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het minimale eigen risico € 385 per persoon.
Let op: indien je jouw eigen risico hebt verhoogd wordt dit totale bedrag eerst verrekend door de zorgverzekeraar.

 

Onverzekerde zorg
Een aantal DSM-diagnoses wordt niet meer vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.
Behandeling van een van deze problemen valt onder ‘Onverzekerd product’ (OVP). De actuele kosten hiervoor zijn terug te vinden Vergoedingen/tarieven.   Voor OVP is geen verwijzing door een huisarts nodig.

 

Geleverde diensten
Facturatie en betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

 

No show/ afspraak annuleren
Het kan altijd voorkomen dat je een afspraak moet afzeggen. Dit kun je doen door uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch (bellen of WhatsApp) of per e-mail contact met mij op te nemen. Mocht het één keer voorkomen dat je onverhoopt vanuit overmacht toch de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak moet afzeggen, dan is dat geen probleem. Mocht het echter een tweede keer voorkomen dat de afspraak niet voortijdig afgezegd wordt of je verschijnt zonder bericht niet op de afspraak, dan is psychologiepraktijk Berghtijd genoodzaakt 50% van de consultprijs in rekening te brengen. Deze rekening kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

 

Betalingstermijn
In het geval Berghtijd geen contract heeft met jouw verzekeringsmaatschappij (lees hier nadere informatie) en jij zelf maandelijks de factuur van de behandelkosten ontvangt, dan wordt je verzocht binnen 14 dagen na de factuurdatum de kosten te betalen. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, dan ontvang je een herinnering.
Voldoe je binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan jouw verplichtingen, dan is Psychologiepraktijk Berghtijd zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25. Bij een betalingsachterstand is Psychologiepraktijk Berghtijd gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat je aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.